Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

BÀI 20.    CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ


I-Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 
(Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta và giải thích vì sao có sự chuyển dịch trên?) (Átlat trang 17,biểu đồ miền.)
1. Chuyển dịch giữa các ngành KT:
- Chuyển dịch theo hướng CN hóa, HĐ hóa nhưng tốc độ còn chậm.
+ Tỷ trọng khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp) giảm.
+ Tỷ trọng khu vực II (CN – xây dựng) tăng nhưng chưa ổn định
+ Tỷ trọng khu vực III (dịch vụ) chiếm tỷ trọng khá cao nhưng không ổn định.
- Xu hướng chuyển dịch trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu KT theo hướng CNH – HĐH trong điều kiện nước ta hiện nay.
2. Chuyển dịch trong nội bộ các ngành KT:
Khu vực I: +Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp ,tăng tỷ trọng ngành ngư nghiệp, thủy sản.
                    + Trong nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt,tăng tỉ trọng chăn nuôi.
Khu vực II: +Giảm tỷ trọng ngành khai thác,tăng tỷ trọng ngành chế biến.        
                       +Giảm tỷ trọng các sản phẩm chất lượng thấp và trung bình,tăng tỷ trọng các sp cao cấp.
Khu vực III: Tăng trưởng các lĩnh vực phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng, ra đời nhiều loại hình dịch vụ mới (viễn thông, tư vấn đầu tư…).
* Nguyên nhân:
-Chính sách nhà nước mang lại hiệu quả trong quá trình CN hóa- HĐ hóa.
- Thành tựu của các ngành KT.
- Chất lượng cuộc sống ngày càng tăng.
II. Chuyển dịch cơ cấu thành phần KT.
-Thành phần KT nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.
- Tỉ trọng KT tư nhân có xu hướng tăng.
-Thành phần KT có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh sau khi nước ta gia nhập WTO.
III-Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. ( Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế?)
Nước ta đã hình thành các vùng động lực phát triển KT:
- NN: hình thành các vùng chuyên canh (LTTP, cây CN).
- CN: hình thành các khu CN tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.
- ĐNB: phát triển CN mạnh nhất nước, giá trị CN chiếm 66,6% (năm 2005).
- ĐBSCL: vùng trọng điểm LTTP lớn nhất nước, giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản chiếm 40,7% cả nước.
- Cả nước hình thành 3 vùng KT trọng điểm:                     
     Vùng KT trọng điểm phía Bắc, Miền Trung, phía Nam.
________________________

1/ Tại sao có thể nói tốc độ tăng trưởng GDP có nghĩa hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế ở nước ta?
- Quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, vì vậy tăng trưởng GDP với tốc độ cao và bền vững là con đường đúng đắn để chống tụt hậu xa hơn về kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Tăng trưởng GDP tạo tiền đề đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo…đưa thu nhập bình quân đầu người ngang tầm khu vực và thế giới.
- Tăng trưởng GDP nhanh sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

2/ Trong những năm thực hiện đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh như thế nào? Giải thích nguyên nhân.
- 1990- 2005, tăng liên tục với tốc độ bình quân 7,2%/năm. Năm 2005, tăng 8,4%, đứng đầu ĐNA.
- Nông nghiệp phát triển mạnh, giải quyết vấn đề lương thực và trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.. Chăn nuôi cũng phát triển với tốc độ nhanh.
- Công nghiệp tăng trưởng ổn định với tốc độ cao, 1991- 2005 bình quân đạt > 14%/năm. Sức cạnh tranh của sản phẩm được tăng lên.
- Chất lượng nền kinh tế đã được cải thiện hơn trước.
* Nguyên nhân:
- Đường lối Đổi mới của Đảng thực sự đem lại hiệu quả trong quá trình CNH, HĐH.
- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng.
- Nước ta có nguồn TNTN phong phú, nhiều loại có giá trị cao.
- Có nguồn lao động đông, giá rẻ, trình độ tay nghề không ngừng nâng lên, năng suất lao động ngày càng được nâng cao.
>