Đáp án 300 câu hỏi trắc nghiệm Atlats


ĐÁP ÁN  
Trang 4 – 5  
1. B 
2. A 
3. B 
4.D 
5. B 
6. C 
7. B 
8. C 
9. D 
10. B 
11. B 
12. C 
13. A 
14. B 
15. A 
16. D 
17. A 
18. A 
19. B 
20. A 
21. D 
22. B 
23. B 
24. A 
25. D 
26. C 
27. B 
28. A 
29. C 
30. B 

Trang 9 
1. A 
2.A  
3. A  
4. A  
5. B  
6. D  
7. C  
8. B  
9. C  
10. C   
11. B  
12.A  
13. B   
14.A  
15. D  
16. A   
17. A   
18. A   
19. C   
20. B   
         
Trang 10   
1. D 
2. D  
3.B  
4.C  
5.A  
6.D  
7.B  
8.B  
9.A  
10.A  
         
Trang 13 – 14    
1. A 
2. B  
3. B  
4. A  
5.A  
6. A  
7.C  
8. C  
9.D  
10. A   

Trang 15   
1. B  2. C       3. D     4.B      5. B     6.C      7. A     8.A      9. B     10. B 
11. D  12. D  13. B  14. B  15. B 
  
Trang 17  
1. B  2. A      3. D     4. C     5. B     6. C     7. C     8. A     9. B     10. A 
11. A  12. C  13. B  14. B  15. D 

Trang 18   
1. A 
2. B  
3. C  
4. D  
5. B  
6. B  
7. A  
8. D  
9. A  
10. A   
11. D  
12. A   
13. B   
14. A   
15. B   
16. A   
17. D   
18. C   
19. A   
20. D   

Trang 19   
1. B 
2. A  
3. A  
4. C  
5. B  
6. C  
7. C  
8. A  
9. C  
10. D   

Trang 20   
1. D 
2. A  
3. B  
4. D  
5. A  
6. B  
7. D  
8. D  
9. C  
10. B   

Trang 21   
1. A 
2. B  
3. A  
4. D  
5. B  
6. A  
7. C  
8. D  
9. D  
10. B   

Trang 22   
1. A 
2. B  
3. B  
4. D  
5. A  
6. B  
7. C  
8. D  
9. A  
10. B   

Trang 23   
1. A 
2. B  
3. C  
4. D  
5. A  
6. B  
7. C  
8. D  
9. A  
10. B   

Trang 24   
1. A  2. B      3. C     4. D     5. A     6. B     7. C     8. D     9. A     10. B 
11. B  12. D  13. C  14. C  15. B 

Trang 25   
1. A  2. B      3. C     4. D     5. A     6. B     7. C     8. D     9. A     10. B 
11. B  12. C   13. D  14. C  15. D 

Trang 26  
1. A 
2. B 
3. B 
4. A 
5. A 
6. A 
7. C 
8. B 
9. A 
10. D 

Trang 27  
1. A  2. A      3. D     4. B     5. A     6. D     7. C     8. A     9. D     10. A 
11. B  12. D  13. A  14. A  15. D 

Trang 28  
1. D  2. D      3. B     4. A     5. C     6. A     7. B     8. D     9. D     10. D 
11. B  12. A  13. D  14. B  15. B 

Trang 29 
1. A  2. D      3. B     4. C     5. A     6. D     7. C     8. B     9. A     10. D 
11. C  12. D  13. A  14. C  15. A 

Trang 30  
1. C  2. D      3. A     4. B     5. C     6. D     7. A     8. B     9. D     10. C 
11. B  12. B  13. D  14. B  15. C 

 Tất cả đáp án phần trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo - Có thể sai nên các bạn xem kĩ lại nhé...THANks
>